Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: https://yogabymaia.com/

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.04.2022 r.

 

1 Postanowienia ogólne

 
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod https://yogabymaia.com/ jest prowadzony przez Beata Gellert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Dane kontaktowe:
 • adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa
 • adres poczty elektronicznej: yogabymaia.gmail.com
 • numer telefonu: 501 601 113
 
 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: https://yogabymaia.com/ pod zakładką Regulamin.
 
 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 
 1. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://yogabymaia.com/
 
 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 
 1. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 
 1. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 

2 Definicje

 
 1. Niniejszy Regulamin to regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze witryny internetowej https://yogabymaia.com/, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Usługodawca to Beata Gellert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Beata Gellert Senza, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5252197163, REGON: 140450708, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url https://yogabymaia.com/ Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 • Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, za pomocą podania adresu e-mail oraz wykreowanego przez Użytkownika hasła.
 • Plan cenowy obejmuje 3 rodzaje subskrypcji na określony okres czasu m.in. miesięczny oraz roczny.
 • Joga Twarzy w pakiecie miesięcznym w wysokości 140 zł, oraz w pakiecie rocznym w w wysokości 1400 zł. W skład Joga Twarzy wchodzi:
– dostęp do bazy video, która zawiera ponad 70 filmików – dostęp do prywatnej grupy na Facebook’u na którą składa się publikacja materiałów 5x w tygodniu, stały dostęp do materiałów/filmików/ćwiczeń, grupa wsparcia, dodatkowe treści dotyczące pielęgnacji a także informacje dodatkowe dotyczące wydarzeń i specjalnych ofert. – mini konsultacja Ratunkowy FaceSupport czyli krótka około 10 minutowa konsultacja na której Klient może dowiedzieć się czy dobrze wykonuje ćwiczenia a także otrzymać cenne wskazówki odnośnie ćwiczeń indywidualnie dopasowane do jego potrzeb.
 • CIAŁORUSZ w pakiecie miesięcznym w wysokości 40 zł, a także pakiecie rocznym w wysokości 400 zł. W skład Planu wchodzi:
– dostęp do krótkich filmików poruszających kwestię świadomości ciała, – dostęp do nowych filmków publikowanych 3x w tygodniu, – dostęp do bazy filmików z ćwiczeniami podzielonymi na partię ciała, – dostęp do prywatnej grupy na Facebook’u która będzie stanowić grupę wsparcia dla ćwiczących.
 • Joga Hormonalna w pakiecie miesięcznym w wysokości 195 zł, a także w pakiecie rocznym w wysokości 1950 zł. W skład Planu wchodzi:
– dostęp do kursów oraz nagrań poruszających kwestię niepłodności, oddziaływania ćwiczeń na gospodarkę hormonalną, – dostęp do ćwiczeń Jogi Hormonalnej, – dostęp do prywatnej grupy na Facebook’u która będzie stanowić grupę wsparcia dla ćwiczących.
 • Oprócz ww. planów cenowych Usługodawca przewiduje inne dostępy:
WSZYSTKO zawierający w sobie wszystkie Plany tj. Joga Twarzy, CIAŁORUSZ, Joga Hormonalna na okres miesięcznej subskrypcji, koszt subskrypcji wynosi 250 zł. – JOGA TWARZY + CIAŁORUSZ zawierający w sobie połączenie Planu Jogi Twarzy a także CIAŁORUSZ na okres miesięcznej subskrypcji, koszt subskrypcji wynosi 150 zł. – Konsultacje indywidualne – jest to jednorazowa konsultacja w wysokości 350 zł.  W ramach konsultacji indywidualnej Klient podczas godzinnego spotkania online może skorzystać z porad Usługodawcy dotyczących wykonywania ćwiczeń, pomocy w ułożeniu własnego planu ćwiczeń. Usługodawca świadczy swoje usługi kierując się indywidualnym podejściem do Klienta, w związku z tym Klient może również otrzymać materiały ćwiczeniowe będące uzupełnieniem odbytej konsultacji. Wszystkie ww. usługi dostępne po dokonaniu płatności.
 • Subskrypcja to usługa umożliwiająca dostęp do poszczególnych Sesji udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: dane Klienta, rodzaj Planu, długość trwania Usługi, koszt i sposób zapłaty.
 • Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 

3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 
 1. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 • korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
 • posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).
 
 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 

4 Składanie zamówień, korzystanie z usług Sklepu internetowego

 
 1. Klient dokonuje zakupu w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.
 
 1. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 
 1. Po złożeniu zamówienia Usługodawca automatycznie zobowiązuje się do wykonywania swojej Usługi należycie poprzez udostępnianie ćwiczeń i filmików treningowych w okresie wskazanym w Planie.
 
 1. Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5 Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.  
 1. Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest do podania danych:
– imienia i nazwiska; – adres e-mail; – numery telefonu; a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia.  
 1. Klient składa swoje zamówienie poprzez wybór odpowiedniego dla siebie Planu.
 
 1. Klient podczas składania zamówienia poproszony zostanie o zalogowanie się na konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia.
 
 1. Klient nie ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia korzystając z góry określonego rodzaju Planu.
 
 1. Złożenie zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez system PayPal.
 
 1. Zamówienie pojawia się na koncie Klienta. Ponadto Usługodawca może przesyłać Klientowi potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami na adres e-mail. Oprócz tego, szczegóły złożonych zamówień są dostępne na koncie Klienta na stronie https://yogabymaia.com/ .
 
 1. Zamówienie obejmuje Plan w skład którego wchodzą filmiki instruktażowe jogi , które na stronie https://yogabymaia.com/ aktualizowane są co miesiąc.
 
 1. W skład zamówienia wchodzi Plan wybrany przez Klienta. W celu zapoznania się z ofertą danego Planu Klient może przejść do zakładek zatytułowanych: Joga Twarzy, CIAŁORUSZ, Joga hormonalna , zakładki dostępne są na stronie https://yogabymaia.com/.
 
 1. W celu skorzystania z dostępu do prywatnej grupy na Facebook’u:
– w przypadku Planu Joga Twarzy- na którą składa się publikacja materiałów 5x w tygodniu, stały dostęp do materiałów/filmików/ćwiczeń, grupa wsparcia/motywacji, dodatkowe treści dotyczące pielęgnacji a także informacje dodatkowe dotyczące wydarzeń i specjalnych ofert. – w przypadku Planu CIAŁORUSZ– na którą składa się grupa wsparcia ćwiczących a także przekazywanie im wiedzy i wskazówek w tym zakresie, sporadycznie również filmiki z ćwiczeniami. – w przypadku Planu Joga Hormonalna- na którą składa się grupa wsparcia ćwiczących a także przekazywanie im wiedzy i wskazówek w tym zakresie, sporadycznie również filmiki z ćwiczeniami. Jeżeli Klient chce skorzystać z dostępu do grupy na Facebook’u, może on skorzystać z funkcji “zaproszenia do grupy na Facebook” czyli miejsca w którym może zostawić swój adres e-mail na który Usługodawca niezwłocznie wyślę hasło dostępu do grupy  Yoga By Maia. Jeżeli Klient przeoczy tę funkcję bądź niezdecyduje się na nią od razu- może skontaktować się mailowo z Usługodawcą który niezwłocznie udostępni hasło dostępu do grupy.  
 1. W celu realizacji zamówienia Usługodawca zastrzega możliwość kontaktu z Klientem za pomocą:
– grupy na Facebooku bądź indywidualnie z Klientem na Facebooku, – maila który zostanie wskazany podczas zakładania konta, – numeru telefonu. Usługodawca wyraża również zgodę na ww. formy kontaktu z inicjatywy Klienta.  

5 Ceny towarów i sposób płatności

 
 1. Ceny prezentowanych Usług w Sklepie są wyrażone w polskich złotych są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.
 
 1. Ceny podane w Sklepie dotyczą konkretnego Planu i jego okresu trwania wybranego przez Klienta.
 
 1. Klient nie ponosi kosztów dostawy. Produkty podane w zamówieniu trafiają bezpośrednio na konto Klienta.
 
 1. Ceny Usług obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.
 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 
 1. Klient może dokonać płatności wyłącznie za pomocą:
– systemu PayU przekierowującego do banku Klienta; – systemu PayU; – systemu BLIK.  
 1. Płatność za pośrednictwem której Klient nabywa Płatną Subskrypcję, zostanie automatycznie odnowiona po upływie odpowiedniego okresu subskrypcji, chyba że anuluje Płatną Subskrypcję przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Za okres trwania subskrypcji przyjmuje się miesiąc kalendarzowy liczony od daty zakupu usługi.
 
 1. Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 
 1. Odstąpienie od Subskrypcji jest w późniejszym okresie możliwe. Usługodawca nie zwraca zapłaconej należności za Płatną Subskrypcję, jeżeli Klient przeoczy termin i nie anuluje subskrypcji przed wskazanym okresem rozliczeniowym.
 
 1. Anulowanie subskrypcji poczytuje się za wypowiedzenie umowy przez Klienta.
 
 1. Usługodawca oferuje zniżkę na przedsprzedaż kursu Joga twarzy na pierwsze 3 miesiące subskrypcji wraz z dostępem do grupy na Facebook’u. Klient może skorzystać ze zniżki do dnia 28 kwietnia 2022 r. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest rejestracja na stronie https://yogabymaia.com/ . Po upływie 3 miesięcy podczas których zniżka będzie obowiązywać subskrypcja i jeżeli Klient nie odstąpi od Subskrypcji, poczytuje się na wyrażenie zgody przez Klienta i Subskrypcja odnawia się automatycznie. Opłata naliczana zostaje według aktualnej ceny określonej w Planie Joga Twarzy.
 

6 Realizacja zamówienia

 
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 
 1. Zamówiony towar jest wysyłany na konto Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
 
 1. W przypadku, gdy Usługodawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach.
 
 1. Wraz z zamówieniem Klient otrzymuje fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest dostępna na Indywidualnym koncie Klienta, a także wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 

7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 
 1. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.
 
 1. Klient korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej https://yogabymaia.com/ jest świadomy i wyraża zgodę na to, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne urazy lub inne szkody, czy straty, których może doznać w związku z oglądaniem nagrań i wykonywaniem zaproponowanej praktyki.
 

8 Prawa autorskie Usługodawcy

 
 1. Usługodawca zastrzega swoje prawa autorskie do nagrań.
 
 1. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, przerabianie, publikowanie i inne czynności, także te, mogące wpłynąć na treści tu udostępnione, na żadnym polu eksploatacji.
 

9 Prawo odstąpienia od umowy

 
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;  
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej dostarczania treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Świadczenie usług rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Konsument utraci prawa do odstapienia od umowy.
 
 1. O rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy Klient jest poinformowany na etapie finalizacji zamówienia. Fakt rezygnacji ze zgody na odstapienie od Umowy jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 
 1. Rezygnacja z prawa odstąpienia od Umowy Klienta przybiera postać: “Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy będąc świadomym, iż wyrażenie takiej zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.”
 
 1. Klient nie ma możliwości cofnięcia wcześniej wyrażonej rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy.
 

10 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

 
 1. Usługodawca nie udziela gwarancji na produkty oferowane w Sklepie internetowym. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt ze Sklepu internetowego zawartego na stronie https://yogabymaia.com/.
 
 1. W celu skorzystania z reklamacji Klient powinien zwrócić się do Beata Gellert
adres poczty elektronicznej: yogabymaia.gmail.com, numer telefonu: 501 601 113 oraz o powiadomić wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.  
 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (bądź adres e-mail), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
 1. W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.
 

11 NEWSLETTER

 
 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
 
 1. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
 
 1. W ramach Newslettera może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
 
 1. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres yogabymaia.gmail.com modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
 

12 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 
 1. Usługodawca wyraża zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postpowania mediacyjnego.
 
 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.
 
 1. Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.  
 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

13 Dane osobowe

 
 1. Administratorem danych osobowych jest: Beata Gellert prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Beata Gellert SENZA, ul. Wojska Polskiego 42/7 01-554 Warszawa, NIP: 5252197163, REGON: 140450708, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.
 
 1. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:
 • zarejestrowania Klienta i utworzenia jego konta Klienta w Sklepie;
 • realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
 
 1. Dane osobowe Klienta są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 
 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji, przenoszenia oraz usunięcia. Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 
 1. W oparciu o przekazane dane osobowe Klientów nastąpi profilowanie. Administrator na podstawie przetwarzanych danych będzie przedstawiać Klientom oferty dobrane do ich preferencji oraz zainteresowań. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do procesu profilowania.
 
 1. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 

14 Polityka cookies

 
 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.
 
 1. Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.
 
 1. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.
 
 1. Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.
 

15 Postanowienia końcowe

 
 1. Niniejszy Regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
 1. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji zawartej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze pozasądowej, w sposób polubowny.
 
 1. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w całości lub w częściach. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających Indywidualne konto Klienta, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.
 
 1. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.
 
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Sklepu internetowego (Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.).
   
Scroll to Top

Oferta Specjalna

Dołączenie na 7 dni jest zupełnie bezpłatne!

Warunkiem jest podpięcie karty, ale możesz bezpłatnie zrezygnować w ciągu 7 dni! Jeżeli nie odłączysz karty, zostanie pobrana kwota 70 zł.

Po dodaniu produktu do koszyka automatycznie otrzymasz kupon na pierwszy miesiąc aż 50% taniej!

Joga twarzy - Promocja

7 dni za darmo

Pierwszy miesiąc - 70zł

Cena regularna - 140zł

* Składając zamówienie podaj swoje dane z karty: Visa, MasterCard

Oferta Specjalna

Oszczędzaj 39 zł/mc, dzięki płatności cyklicznej
(płatność będzie pobierana automatycznie raz w miesiącu)*

Joga Twarzy

140 zł/mc

125 zł/mc

* Składając zamówienie podaj swoje dane z karty: Visa, MasterCard

Lekcja została usunięta z ulubionych

Lekcja została dodana do ulubionych